8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Adviser
John Crossby
CHỦ TỊCH CÔNG TY FREE EYER LTD
  • Chủ tịch của Free Eyer Ltd – Một dự án 200 triệu
  • Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh nông nghiệp của Đại học Adelaide
  • Tổng giám đốc kinh doanh nông nghiệp và đầu tư tại SE South Australia
  • Giám đốc điều hành của C & F International
  • Nguyên chủ tịch cơ quan công nghiệp lúa mì và thịt. Vai trò cao cấp với Hiệp hội NFF và Agribusiness của Úc và thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Người cao tuổi.
viVI
en_AUEN viVI